cropped-logobankizywnosci.png
Amica logotyp
Auchan Retail Polska
Cellnex logo
McCormick_logo

KONKURS BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ 2022

REGULAMIN KONKURSU 

 1. Organizatorem konkursu Bezpieczna Żywność 2022 jest Federacja Polskich Banków Żywności, zwana dalej Federacją.
 2. Partnerami Wspierającymi konkurs są Auchan Retail Polska oraz Grupa AMICA, Cellnex Foundation, McCormick Polska S.A.
 3. O wsparcie w ramach konkursu mogą się ubiegać wyłącznie następujące rodzaje organizacji pozarządowych:
  • stowarzyszenia zwykłe; 
  • stowarzyszenia rejestrowe; 
  • związki stowarzyszeń; 
  • fundacje; 
  • koła gospodyń wiejskich. 
 4. W ramach konkursu przyznawane są dwa rodzaje wsparcia: finansowe i rzeczowe.
  • Wsparcie finansowe pochodzi z darowizn finansowych otrzymanych przez Federację od Auchan Retail Polska, SGS, Global Foodbanking Network, Cellnex Foundation, McCormick Polska S.A. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie finansowe wynosi 62 500 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). 
  • Wsparcie rzeczowe pochodzi z darowizn rzeczowych otrzymanych przez Federację od Grupy AMICA (10 lodówko-zamrażarek) oraz od Banku Żywności w Olsztynie (10 lodówek podblatowych z wbudowaną zamrażarką i 20 mikrofalówek).
 5. Warunkiem wzięcia przez organizację udziału w konkursie jest złożenie elektronicznego wniosku o wsparcie za pośrednictwem generatora wniosków pod adresem bezpiecznazywnosc.org.pl
 6. Organizacja może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie o wsparcie z tylko jednej z następujących głównych kategorii:
  • Wsparcie rzeczowe: duża lodówko-zamrażarka marki AMICA (lodówka wolnostojąca z zamrażalnikiem dolnym, wysokość 200 cm, numer katalogowy FK3556.4DFZ); 
  • Wsparcie rzeczowe: mała lodówka podblatowa marki ZANUSSI (lodówka wolnostojąca z zamrażalnikiem wewnętrznym, wysokość 84,7 cm, numer katalogowy ZXAN9FWO); 
  • Wsparcie finansowe: do 2 500,00 zł – środki finansowe na zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo żywności zgodnego z katalogiem określonym w niniejszym regulaminie. 
 7. Wsparcie finansowe w ramach niniejszego konkursu może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu wyłącznie następujących przedmiotów do przechowywania, transportowania i dystrybucji produktów żywnościowych i posiłków:
  • termobox;  
  • termos gastronomiczny; 
  • lodówka;  
  • lodówko-zamrażarka;  
  • zamrażarka;  
  • wózek transportowy;  
  • wózek platformowy; 
  • regał magazynowy; 
  • skrzynka /pojemnik transportowy; 
  • waga; 
  • środki ochrony osobistej (typu: fartuch, czepek, rękawice, płyn do dezynfekcji rąk). 
 8. Wsparcie finansowe w ramach niniejszego konkursu może zostać przeznaczone także na pokrycie uzasadnionych kosztów dostawy zakupionych sprzętów do miejsca prowadzenia działalności przez organizację (usługi pocztowe, kurierskie, transportowe), o ile mieszczą się one w przyznanej kwocie wsparcia i zostały zaplanowane we wniosku. 
 9. Dodatkowo organizacja może zawnioskować w generatorze o rozszerzenie wsparcia w każdej z powyższych głównych kategorii o dodatkowe wsparcie rzeczowe w postaci mikrofalówki ELECTROLUX nr katalogowy EMM20000OK
 10. Uzasadnienia wniosków o przekazanie mikrofalówki będą oceniane osobno od wniosków o wsparcie w głównych kategoriach. Przyznanie wsparcia z głównych kategorii nie gwarantuje automatycznego przyznania wsparcia w postaci mikrofalówki. Istnieje możliwość uzyskania przez organizację wsparcia w postaci samej mikrofalówki. 
 11. Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach niniejszego konkursu można składać w terminie od 12 lipca do godziny 23:59 w dniu 1 sierpnia 2022 roku za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej bezpiecznazywnosc.org.pl.  
 12. Wnioski złożone w innej formie niż przez generator wniosków nie będą rozpatrywane.  
 13. Wnioski złożone w innym terminie niż podany w niniejszym regulaminie nie będą rozpatrywane. 
 14. Potwierdzeniem złożenia wniosku o wsparcie jest widoczny w generatorze wniosków komunikat “Wasz wniosek został złożony”. 
 15. Podstawą do przyznania organizacji wsparcia w ramach niniejszego konkursu jest ocena merytoryczna wniosków przeprowadzona przez Federację. Wsparcie otrzymają te organizacje, których wnioski uzyskają najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej. 
 16. W ocenie merytorycznej wniosków o wsparcie w głównych kategoriach Federacja weźmie pod uwagę następujące kryteria, za które przyznawane będą punkty w następujących przedziałach:
  • 0-6 pkt. Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona z uratowanej żywności lub w przypadku organizacji planujących rozpoczęcie świadczenia pomocy żywnościowej – opis planowanych działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej
  • 0-10 pkt. Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków
  • 0-10 pkt. Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej 
  • 0-2 pkt.  Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności
  • 0-2 pkt.  Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej
 17. W ramach oceny wniosków w głównych kategoriach wniosek może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 
 18. W ramach oceny wniosków o dodatkowe wsparcie rzeczowe w postaci mikrofalówki Federacja weźmie pod uwagę następujące kryterium, za które przyznawane będą punkty w przedziale od 1 do 5:
  • 0-5 pkt. Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w mikrofalówkę do podgrzewania gotowych posiłków 
 19. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej zostaną utworzone listy rankingowe wniosków w każdej z głównych kategorii oraz oddzielna lista rankingowa dla wniosków o wsparcie w postaci mikrofalówki.  
 20. Wsparcie w ramach niniejszego konkursu otrzymają organizacje, których wnioski otrzymały najwyższą punktację w poszczególnych kategoriach. 
 21. W zależności od liczby i jakości złożonych przez organizacje wniosków o wsparcie z poszczególnych kategorii, Federacja zastrzega sobie prawo do zaproponowania wybranym organizacjom wsparcia z innych kategorii, niż te, do których złożyły one swoje wnioski. W takiej sytuacji Federacja nie gwarantuje zachowania ekwiwalentności wartości wsparcia wnioskowanego przez organizację i proponowanego przez Federację. Odrzucenie złożonej w tym trybie propozycji Federacji oznacza rezygnację organizacji z ubiegania się o wsparcie w niniejszym konkursie. 
 22. Kwota wsparcia finansowego przyznanego organizacji przez Federację może być niższa od kwoty wnioskowanej przez organizację. 
 23. Decyzja o przyznaniu wsparcia organizacjom w niniejszym konkursie zostanie podjęta przez Federację. Decyzja Federacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 24. Wyniki konkursu zostaną opublikowane przez Federację na stronie bezpiecznazywnosc.org.pl w dniu 10 sierpnia 2022 w formie listy organizacji, które otrzymały wsparcie w poszczególnych kategoriach konkursu. Lista organizacji, które nie uzyskały wsparcia w konkursie nie będzie publikowana.
 25. Wszystkie organizacje, które złożyły wnioski na konkurs, otrzymają indywidualne wiadomości mailowe z informacją o liczbie punktów przyznanych ich wnioskom w poszczególnych kryteriach oceny. Federacja nie będzie udzielała żadnych dalszych wyjaśnień dotyczących punktacji przyznanej w poszczególnych kryteriach oceny.
 26. Organizacja, której przyznano wsparcie w ramach konkursu, otrzyma w dniu publikacji wyników konkursu wiadomość e-mail z załączona umową darowizny do podpisania przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji. Umowa powinna zostać podpisana zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości e-mail i dostarczona w wersji papierowej do Biura Federacji w terminie do 19 sierpnia 2022 roku.
 27. W przypadku niedostarczenia do Federacji prawidłowo podpisanej umowy darowizny w terminie określonym w pkt. 27, Federacja zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji o przyznaniu organizacji finansowego lub rzeczowego wsparcia i przekazaniu go innej organizacji, która wzięła udział w konkursie. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 28. W przypadku przyznania organizacji wsparcia rzeczowego Federacja dostarczy organizacji sprzęt pod adres wskazany we wniosku w ciągu 14 dni od dostarczenia przez organizację do Federacji prawidłowo podpisanej umowy darowizny. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia do 30 dni czasu na przekazanie darowizny rzeczowej z przyczyn zależnych od Partnerów Wspierających Konkurs.
 29. Koszty dostarczenia przyznanego organizacji wsparcia rzeczowego (lodówka lub mikrofalówka) pod adres działania organizacji wskazany we wniosku ponosi Federacja.
 30. W przypadku przyznania organizacji wsparcia finansowego Federacja przekaże organizacji środki na rachunek bankowy, którego numer został podany przez organizację we wniosku o wsparcie, w ciągu 14 dni od dostarczenia przez organizację do Federacji prawidłowo podpisanej umowy darowizny.
 31. Federacja nie przekaże organizacji, która otrzymała od niej wsparcie finansowe lub rzeczowe, żadnych dodatkowych środków finansowych w związku z konkursem, w szczególności na jakiekolwiek koszty związane z transportem, wniesieniem, złożeniem, uruchomieniem, ubezpieczeniem, naprawami zakupionych sprzętów.
 32. Wnioskując o wsparcie z niniejszego konkursu organizacja wyraża zgodę na przekazanie jej darowizny przez Federację w siedzibie organizacji z udziałem przedstawicielek i/lub przedstawicieli organizacji, Federacji i/lub Partnerów Wspierających konkurs.
 33. Organizacja wyraża zgodę na publikację relacji pisemnych, fotograficznych i filmowych z przekazania jej wsparcia w mediach oraz w kanałach komunikacji Federacji i/lub Partnerów Wspierających konkurs.
 34. Organizacja pozyska na rzecz Federacji i Partnerów Wspierających konkurs i przekaże Federacji zgody na wykorzystanie wizerunku jej przedstawicielek i/lub przedstawicieli biorących udział w przekazaniu wsparcia. Wzór takiej zgody przekaże organizacji Federacja.
 35. Organizacja, która otrzymała wsparcie w ramach niniejszego konkursu, zobowiązana jest do poinformowania w swoich kanałach komunikacji elektronicznej (o ile z nich korzysta) – (strona internetowa, profile w social mediach) o uzyskanym wsparciu wraz z publikacją logotypu Federacji oraz linku do strony internetowej Federacji. Tekst informacji wraz z materiałem graficznym i adresem linku organizacja otrzyma od Federacji.
 36. Organizacja, która otrzymała wsparcie w ramach niniejszego konkursu, zobowiązana jest oznaczyć wszystkie otrzymane lub zakupione sprzęty naklejkami z informacją o pochodzeniu sprzętu. Naklejki dostarczy organizacji Federacja.
 37. Organizacja, która otrzymała wsparcie w ramach niniejszego konkursu, może wykorzystywać otrzymane lub zakupione sprzęty wyłącznie do celów prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego związanej z pomaganiem żywnością osobom potrzebującym. Sprzęt nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
 38. Organizacja, która otrzymała wsparcie w ramach niniejszego konkursu, nie może zbyć otrzymanego lub zakupionego sprzętu do dnia 31 grudnia 2027.
 39. Organizacja, która otrzymała wsparcie w ramach niniejszego konkursu, zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z jego wykorzystania za pośrednictwem generatora wniosków pod adresem bezpiecznazywnosc.org.pl. Sprawozdanie składa się z:
  • opisu wpływu doposażenia organizacji na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej; 
  • 3 zdjęć przedstawiających wykorzystanie zakupionego lub otrzymanego przez organizację sprzętu wraz z widocznymi naklejkami informującymi o pochodzeniu sprzętu; 
  • linków do opublikowanych w Internecie w kanałach własnych organizacji i w lokalnych mediach informacji o przekazanym organizacji wsparciu; 
  • zestawienia faktur za zakupiony sprzęt (w przypadku wsparcia finansowego). 
 40. Organizacja, która otrzymała wsparcie w ramach niniejszego konkursu, zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z wykorzystania go do dnia 28 października 2022 roku. 
 41. Organizacja, która otrzymała wsparcie finansowe w ramach niniejszego konkursu, zobowiązana jest umieścić na fakturach za zakupiony sprzęt informację “Zakup sprzętu sfinansowano ze środków Federacji Polskich Banków Żywności przyznanych w konkursie Bezpieczna Żywność 2022”.  
 42. Organizacja, która otrzymała wsparcie finansowe w ramach niniejszego konkursu, zobowiązana jest przechowywać faktury dokumentujące rozdysponowanie tych środków przez okres 5 pełnych lat kalendarzowych począwszy od 1 stycznia 2023, tj. do 31 grudnia 2027 oraz przedstawić ich oryginały na każde żądanie Biura Zarządu Federacji. 
 43. W przypadku niewykorzystania całości lub części przyznanego organizacji wsparcia finansowego do dnia 21 października 2022 r. organizacja zobowiązana jest do zwrotu niewydatkowanych środków na rachunek bankowy Federacji do dnia 28 października 2022 roku. Za datę zwrotu środków przyjmuje się dzień uznania ich na rachunku bankowym Federacji.  
 44. Federacja ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania przyznanego organizacji wsparcia poprzez wizytę monitorującą w miejscu wykorzystywania sprzętu przez organizację oraz wgląd do dokumentów finansowych związanych z wydatkowaniem udzielonego wsparcia finansowego. Wizyty monitorujące mogą być prowadzone od dnia złożenia sprawozdania do 31.12.2027.  
 45. W przypadku stwierdzenia przez Federację, że organizacja wykorzystała część lub całość przyznanego jej wsparcia w sposób niezgodny z regulaminem i/lub umową, organizacja zobowiązana jest do zwrotu całkowitej wartości przekazanego jej przez Federację wsparcia w ciągu 7 dni od otrzymania od Federacji pisemnego wezwania do zwrotu środków.  
 46. Federacja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie konkursu.  
 47. Federacja zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 48. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować mailem na adres konkurs@bezpiecznazywnosc.org.pl
 49. Harmonogram konkursu:
  • 12.07.2022 – ogłoszenie konkursu 
  • 01.08.2022 – termin składania wniosków  
  • 10.08.2022 – ogłoszenie wyników konkursu 
  • 19.08.2022 – termin dostarczenia przez organizację podpisanej umowy do Federacji 
  • 28.10.2022 – termin złożenia przez organizację sprawozdania z wykorzystania wsparcia